Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie OH! HELLO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1/1, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609045, NIP 6462941852, kapitał zakładowy: 40.000 PLN (dalej: Spółka);
 • Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób: telefonicznie, pod numerem telefonu komórkowego: 505-815-120 lub 725-433-849 lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1;
  o ile nie przekazał/-a nam Pan/Pani swoich danych osobowych osobiście, Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę przez Pana/Pani pracodawcę lub zleceniodawcę.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy świadczenia usług fotograficznych, filmowych, projektowania graficznego przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. Prawny interes Spółki uzasadniający prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych polega na uzyskaniu od Pani /Pana lub za Pani/Pana pośrednictwem danych i informacji niezbędnych do świadczenia w/w usług, określenia warunków współpracy, nawiązania lub utrzymania kontaktów biznesowych; Pani/Pana wizerunek może być również wykorzystany przez Spółkę w celach promocji Spółki;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego została ona uzyskana. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie przez oświadczenie złożone Spółce, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 • Pozyskane przez Spółkę dane osobowe Pana/Pani dotyczące w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunku, dane te nie stanowią danych wrażliwych;
 • W przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Spółka zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółce osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom Spółki (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym, księgowym, zaufanym podwykonawcom administratora itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
 • Spółka nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich;
 • Jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Spółkę;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, chyba że przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy;
 • W sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
 • Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.